Education > Application Courses

Application Courses


မိမိတက္ေရာက္လိုသည့္ သင္တန္း၏ တြင္ ႏွိပ္၍
စာရင္းသြင္း ႏိုင္ပါသည္။

iOffice 2016

Don't Blink

ကြန္ျပဴတာပညာရပ္ကို စတင္ေလ့လာမည့္သူမ်ား ၊ ရံုးလုပ္ငန္း ၊ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စနစ္တက်လုပ္ကိုင္ တတ္ေစရန္ Email, Internet အပါအဝင္ အေျခခံမွစ၍ တတ္ေျမာက္သည္အထိ သင္ၾကားေပးမည့္ သင္တန္းျဖစ္ပါသည္။

Syllabus
• Windows 7 • Word 2016 • Excel 2016 • Power Point 2016 • Using Internet • Adobe PageMaker 7.0

iOffice 2016 (Advanced)

i Office 2016 အေျခခံျပီးသူမ်ား ၊ Microsoft Office 2016 version အသစ္ကို အဆင့္ျမင့္စြာ ပိုမိုေလ့လာလိုသူမ်ား ၊ Office Application မ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ပိုင္နိုင္စြာ အသံုးျပဳလိုသူမ်ားအတြက္စနစ္တက် အသံုးျပဳတတ္ေစရန္ သင္ၾကားေပးမည့္သင္တန္းျဖစ္ပါသည္။

Syllabus
•Windows 7 •Word 2016 •Excel 2016 •Power Point 2016 •Outlook 2016

Excel in Business Application

ကုမၸဏီ လုပ္ငန္းမ်ားဧ။္ စာရင္းမွန္သမွ်ကို Microsoft Excel ကို အသံုးျပဳ၍ စာရင္း ဇယားမ်ားအား မိမိ လိုအပ္သည့္ ပံုစံအတိုင္း ျပင္ဆင္ ရွာေဖြျခင္း ၊ မိမိလုပ္ငန္းဧ။္ အရံႈးအျမတ္ ျဖစ္နိုင္ေျခကို ခန့္မွန္းတြက္ခ်က္ျခင္း လိုအပ္ခ်က္ နွင့္ ကိုက္ညီေသာ စာရင္းဇယား အခ်က္အလက္မ်ားကို စစ္ထုတ္ျခင္း Excel Worksheet မ်ားစြာအား ခ်ိတ္ဆက္၍ စာရင္းမ်ားကို တြက္ခ်က္ျခင္း မ်ားကို လက္ေတြ႕ သင္ၾကား ေပးပါမည္။

Syllabus
•Microsoft Excel 2016

Layout Design Course

မဂၢဇင္း ၊ ဂ်ာနယ္မ်ား နွင့္ အျခားစာစီစာရိုက္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အေရးၾကီးေသာ စာသားနွင့္ ပံုအျပင္အဆင္ ၊ အေနအထား အသိုမ်ားကို စနစ္တက်လုပ္ကိုင္တတ္ေစရန္ သင္ၾကားပို့ခ်ေပးမည့္သင္တန္းျဖစ္ပါသည္။

Syllabus
•Microsoft Word 2016 •Adobe Pagemaker 7.0 •Adobe InDesign CS5

Graphic Design

ေၾကာ္ျငာဒီဇိုင္းမ်ား ဖန္တီးနိုင္ေစရန္ ၊ ကြန္ျပဴတာျဖင့္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ျပဳျပင္နိုင္ေစရန္ Designer ေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေစရန္ သင္ၾကားပို့ခ်ေပးမည့္ သင္တန္း ျဖစ္ပါသည္။

Syllabus
•Adobe Photoshop CC •Adobe Illustrator CC

Computerised Accounting (MYOB)

ယေန့ eBusiness ေခတ္တြင္ ကုမၸဏီမ်ား ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဧ။္ စာရင္းဇယား အခ်က္အလက္မ်ားကို Paper Based မွ Computer Based သို့ ေျပာင္းလဲလာျပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကြန္ျပဴတာ သံုး စာရင္းကိုင္ပညာ (Computerised Accounting) သည္ တတ္ကၽြမ္းထားရန္ လိုအပ္လာျပီ ျဖစ္ပါသည္။ Computer ကို အသံုးျပဳၿပီး စီပြါးေရလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ Data မ်ား(e.g. အေရာင္းအဝယ္ စာရင္းမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ data အခ်က္အလက္မ်ား)ကို မိမိကိုယ္တိုင္ ဖန္တီး ေရးသြင္းတတ္ေစရန္သင္ၾကားေပးမည့္သင္တန္းျဖစ္ပါသည္။ Computerised Accounting ဘာသာရပ္ သည္ စာရင္းအင္း နွင့္ စာရင္းကိုင္ ပညာကို လက္ေတြ႕ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ကြန္ျပဴတာ အသံုးျပဳ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ႏွင့္ Financial Repot မ်ားျဖစ္သည့္ Profit & Loss, Balance Sheet အပါအဝင္ Report အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလြယ္ကူစြာထုပ္ယူျခင္း မ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။

AutoCAD 2014

2D, 3D Commands မ်ားကို ကၽြမ္းက်င္စြာႏွင့္ လြယ္ကူစြာ အသံုးျပဳတတ္ေစရန္၊ ေခတ္မီ အေဆာက္အဦးဒီဇိုင္းပံု မ်ား၊ စက္ပစၥည္းဒီဇိုင္းပံုမ်ား၊ ပရိေဘာဂဒီဇိုင္းပံုမ်ားကို အတိုင္းအတာအတိအက်ျဖင့္ အခ်ိန္တိုအတြင္း လြယ္ကူစြာ ေရးဆြဲတတ္ေစရန္၊ Professional Draftman ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစရန္၊ မိမိကိုယ္တိုင္ ေရးဆဲြၿပီး Drawing မ်ားကို Material Effect ထည့္ျခင္း၊ Lighting Effect ထည့္ျခင္း၊ Lighting Effect ထည့္ျခင္း၊ Rendering ျပဳလုပ္ျခင္း၊ Print Out ထုတ္ယူျခင္းမ်ားကိုပါ သင္ၾကားေပးမည့္ သင္တန္းျဖစ္ပါသည္။

Syllabus
•AutoCAD 2D/3D Drawing Entities commands
•Editing commands and display commands
•Text dimension, Color, Limetype & Layer
•Engineering, Architectural and Mechanical Drawing
•Drawing objects to 3D commands
•Wblock, Insert and View Layout
• 3D Modeling and 3D View
•Material, Rendering & Lighting