KMD မိသားစု စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲ (December)2018

KMD မိသားစု ၏ (၁ဝ) ၾကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းေသြးလွဴ ျခင္း အစီအစဥ္ ကို 7. December .2018 တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ ျပီးစီးခဲ့ပါသည္။ ယေန ့တြင္ စာရင္းေပး ဝန္ထမ္း (၁ဝ၁) ဦး ထဲမွ ဝန္ထမ္း (၇၇) ဦး ေသြးလွဴဒါန္း ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ စုေပါင္းေသြးလွဴ ျခင္း အစီအစဥ္ အရ 1st time တြင္ (၅၃) ဦး၊ 2nd time တြင္ (၆၈) ဦး၊ 3rd time တြင္ (၇၁) ဦး၊ 4th time တြင္ (၇၃) ဦး၊ 5th time တြင္ (၈၁) ဦး၊ 6th time တြင္ (၅၄) ဦး၊ 7th time တြင္ ( ၉ဝ) ဦး ၊ 8th time တြင္ ( ၇၁) ဦး 9th time တြင္ ( 77) ဦး ၊ 10th time တြင္ ( 77) ဦး လွဴ ဒါန္းခဲ့ ျပီးျဖစ္ပါသည္။


KMD မိသားစု စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲ (April)2018

KMD မိသားစု ၏ (၈) ၾကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းေသြးလွဴ ျခင္း အစီအစဥ္ ကို 6. April.2018 တြင္ ေအာင္ျမင္စြာျပဳလုပ္ ျပီးစီးခဲ့ပါသည္။ ယေန ့တြင္ ေသြးလွဴ ရန္ စာရင္းေပး ဝန္ထမ္း (၁၁၁) ဦး ထဲမွ ဝန္ထမ္း (၇၁) ဦး ေသြးလွဴဒါန္း ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ စုေပါင္းေသြးလွဴ ျခင္း အစီအစဥ္ အရ 1st time တြင္ (၅၃) ဦး၊ 2nd time တြင္ (၆၈) ဦး၊ 3rd time တြင္ (၇၁) ဦး၊ 4th time တြင္ (၇၃) ဦး၊ 5th time တြင္ (၈၁) ဦး၊ 6th time တြင္ (၅၄) ဦး၊ 7th time တြင္ ( ၉ဝ) ဦး ႏွင့္ 8th time တြင္ (၇၁)ဦး လွဴ ဒါန္းခဲ့ ျပီးျဖစ္ပါသည္။


KMD မိသားစု စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲ (December)2017

KMD မိသားစု ၏ (၇) ၾကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းေသြးလွဴ ျခင္း အစီအစဥ္ ကို 7. December.2017 တြင္ ေအာင္ျမင္စြာျပဳလုပ္ ျပီးစီးခဲ့ပါသည္။ ယေန ့တြင္ စုစုေပါင္း ဝန္ထမ္း (၉ဝ) ဦး ေသြးလွဴဒါန္း ပါသည္။ စုေပါင္းေသြးလွဴ ျခင္း အစီအစဥ္ အရ 1st time တြင္ (၅၃) ဦး၊ 2nd time တြင္ (၆၈) ဦး၊ 3rd time တြင္ (၇၁) ဦး၊ 4th time တြင္ (၇၃) ဦး၊ 5th time တြင္ (၈၁) ဦး၊ 6th time တြင္ (၅၄) ဦး၊ 7th time တြင္ ( ၉ဝ) ဦး လွဴ ဒါန္းခဲ့ ျပီးျဖစ္ပါသည္။


KMD မိသားစု စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲ (August)2017

KMD မိသားစု ၏ (၆) ၾကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းေသြးလွဴ ျခင္း အစီအစဥ္ ကို 8.August.2017 တြင္ ေအာင္ျမင္စြာျပဳလုပ္ ျပီးစီးခဲ့ပါသည္။ ယေန ့တြင္ စုစုေပါင္း (၅၄) ဦး ေသြးလွဴဒါန္း ပါသည္။ ပထမ အၾကိမ္ တြင္ (၅၃) ဦး၊ ဒုတိယ အၾကိမ္ တြင္ (၆၈) ဦး၊ တတိယ အၾကိမ္ တြင္ (၇၁) ဦး၊ စတုထၳ အၾကိမ္ တြင္ (၇၃) ဦး၊ ပဥၥမ အၾကိမ္ တြင္ (၈၁) ဦး၊ ဆ႒မ အၾကိမ္ တြင္ (၅၄) ဦး၊ လွဴ ဒါန္းခဲ့ ျပီးျဖစ္ပါသည္။


KMD မိသားစု စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲ (April)2017

04.04.2017 ေန႔တြင္ KMD Group of Campanies မွ ဆရာမ ေဒၚတင္တင္ေအး(President) ဦးေဆာင္၍ ဝန္ထမ္းမ်ားစုေပါင္းၿပီး (၅)ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ဳိးသားေသြးလွဴဘဏ္တြင္ ဝန္ထမ္းေပါင္း (၈၁) ဦးစုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းခဲ့့ပါသည္။

KMD မိသားစု စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲ (December)2016

05.12.2016 ေန႔တြင္ KMD Group of Campanies မွ ဆရာမ ေဒၚတင္တင္ေအး(President) ဦးေဆာင္၍ ဝန္ထမ္းမ်ားစုေပါင္းၿပီး စတုတၳႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ဳိးသားေသြးလွဴဘဏ္တြင္ ဝန္ထမ္းေပါင္း (၇၃) ဦးစုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းခဲ့့ပါသည္။


KMD မိသားစု စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲ (August)2016

03.08.2016 ေန႔တြင္ KMD Group of Campanies မွ ဆရာမ ေဒၚတင္တင္ေအး(President) ဦးေဆာင္၍ ဝန္ထမ္းမ်ားစုေပါင္းၿပီး တတိယအၾကိမ္ေျမာက္ အမ်ဳိးသားေသြးလွဴဘဏ္တြင္ ဝန္ထမ္းေပါင္း (၇၁) ဦးစုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းခဲ့့ပါသည္။


KMD_မိသားစု စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပဲြ (March)2016

14.03.2016 ရက္ေန႔တြင္ အမ်ဳိးသားေသြးဌာနတြင္KMD Group of Companies မွ ဆရာမ ေဒၚတင္တင္ေအး (President)ဦးေဆာင္၍ ဝန္ထမ္းမ်ားစုေပါင္းျပီး ဒုတိယ အၾကိမ္ေသြးလွဴဒါန္းခဲ့ရာ ဝန္ထမ္းစုစုေပါင္း(၈၄)ဦးပါ ဝင္ခဲ့ပါသည္။


KMD မိသားစု စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲ (Nov)2015

ႏိုဝင္ဘာလ (၁၃) ရက္ေန ့တြင္ အမ်ိဳးသားေသြးဌာနတြင္ KMD Group of Companies မွ ဆရာမ ေဒၚတင္တင္ေအး (President) ဦးေဆာင္၍ ဝန္ထမ္းမ်ား စုေပါင္းျပီး ပထမအၾကိမ္ေသြးလွဴဒါန္းခဲ့ရာ ဝန္ထမ္းစုစုေပါင္း (၈ဝ)ဦးပါဝင္ခဲ့ပါသည္။