Education > Application Courses

Application Courses


မိမိတက္ေရာက္လိုသည့္ သင္တန္း၏ တြင္ ႏွိပ္၍
စာရင္းသြင္း ႏိုင္ပါသည္။
Don't Blink

Revit Architecture

Revit Architecture သည္ Engineering Software ျဖစ္ပါသည္။ ေခတ္မွီတိက်ေသာကမၻာအဆင့္မွီအေဆာက္အဦးဒီဇိုင္းမ်ားကို အခ်ိန္တိုအတြင္ Command Button မ်ားကိုအသုံးျပဳ၍ လြယ္ကူစြာဆြဲတတ္ေစရန္။ Professional Designer ေကာင္းတစ္ေယာက္အျဖစ္ေခတ္မွီ Design မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးျခင္း၊ ျပန္လည္မြမ္းမံျခင္း၊ Drawing File မ်ားကို Link ခ်ိတ္အသုံးျပဳတတ္ေစရန္။ Drawing မ်ားတြင္ စာသားမ်ားထည့္ျခင္း၊ Interior Designႏွင့္ Exterior Design မ်ားေခၚယူအသုံးျပဳတတ္ေစရန္ ေရးဆြဲၿပီး Drawing မ်ားတြင္ Material Effect ထည့္ေပးျခင္း၊ Rendering Effect ထည့္ျခင္း၊ Tilte Block ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ Print Out ထုတ္ယူျခင္းမ်ားကိုပါ သင္ၾကားေပးမည့္ သင္တန္းျဖစ္ပါသည္။

Syllabus

•Drawing Entities & Editing Commands •Interior & Exterior Design •Plan, Elevation & 3D View Drawing •Excel 2013
•Material, Rendering, Title Block & Printing

Facebook For Kids

Facebook account အသစ္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ မိမိကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ Cyber ေႏွာက္ယွက္မွုမ်ားကိုကာကြယ္ျခင္း၊ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြအျဖစ္လက္ခံျခင္း၊ ဝါသနာတူအစုအဖြဲ႕မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ မိမိထည့္သြင္း ထားေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ကန႔္သတ္ျခင္းမ်ား၊ Facebook အသုံးျပဳေနသည့္ မိမိဖုန္းကို လုံျခဳံစိတ္ခ်ေအာင္ျပဳလုပ္နည္းမ်ားကို သင္ၾကားေပးသြားပါမည္။

Robotics Engineering For Kids

စက္႐ုပ္တစ္႐ုပ္အား ကိုယ္တိုင္လက္ေတြ႕က်က် တပ္ဆင္အသုံးျပဳနိုင္မည္။ Robot ထိန္းခ်ဳပ္မွုဆိုင္ရာ Software အား ကၽြမ္းက်င္စြာအသုံးျပဳနိုင္မည္၊ အေျခခံ Programming ဆိုင္ရာ သေဘာတရာမ်ားအား ေလ့လာသိရွိနိုင္မည္။

Office for Kids

Computer ကိုအသုံးျပဳ၍ စာရိုက္ျခင္း၊ စာသားမ်ားကို ျပင္ဆင္မွုမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ စာရင္းဇယားမ်ား ထည့္သြင္းျခင္းႏွင့္တြက္ခ်က္မ်ားအေျခခံကို ေလ့လာလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ရွင္းလင္းတင္ျပမွု အတြက္ Power Point အသုံးျပဳ၍ ပုံမ်ား စာမ်ားကို လိုသလို Animation မ်ားထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္စြာ အသုံးျပဳတတ္ေစရန္ လက္ေတြ႕ဦးစားေပးသင္ေပးေသာ သင္တန္းျဖစ္ပါသည္။

Graphic Design for kids

ပန္းခ်ီ၊ ကာတြန္း၊ အႏုပညာကို စိတ္ဝင္စားေသာကေလးမ်ားအတြက္ Phone ျဖင့္ရိုက္ထားေသာ Photo မ်ားကို Computer ထဲသို႔ေျပာင္းထည့္၍ ပန္းခ်ီပုံစံေျပာင္းထည့္၍ ပန္းခ်ီပုံစံေျပာင္းျခင္း၊ အလင္းအေမွာင္ျပင္ျခင္း၊ အေရာင္ညႇိျခင္းတို႔ကို ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးတတ္ေစရန္ လက္ေတြ႕ဦးစားေပး သင္ၾကားေပးေသာ သင္တန္းျဖစ္ပါသည္။