တုိင္ေပ (Taipei) ျမိဳ့တြင္ စက္တင္ဘာ 10ရက္မွ 13ရက္ေန့ထိ က်င္းပေသာ World Congress on Information Technology 2017 (WCIT) Forum တြင္ Asian-Oceanian Computing Industry Organization (ASOCIO) မွ ၂၀၁၇ တြင္ ပထမဦးဆံုး ခ်ီးျမင့္သည့္ ICT education award ကို ျမန္မာနိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ company အေနျဖင့္ KMD institute မွ​ ဂုဏ္ယူစြာျဖင့္ ပထမဆံူုးရရွိခဲ့ပါသည္။
WCIT Forum သည္ WITSAမွဦးစီးျပီး နိုင္ငံေပါင္း 80ေက်ာ္မွအစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ IT နယ္ပယ္မွ အႀကီးကဲမ်ား၊ပညာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစရွိသည့္နယ္ပယ္မ်ိုးစံုမွအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဆြးေႏြးနိုင္ရန္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပေပး လွ်က္ရွိေသာ ၾကီးမားသည့္ International Forum တစ္ခုျဖစ္ ပါသည္။
WCIT Forum ၏ အဖြဲ့၀င္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ASOCIO (Asian-Oceanian Computing Industry Organization) သည္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ Asia နွင့္ Oceania Region ရွိ အဖြဲ ့၀င္ ကုမၸဏီေပါင္း 100,000 ေက်ာ္ပါ၀င္ေသာ International ICT Trade Organization တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ WCIT ၏ international forum တြင္ ASOCIO အဖြဲ့ မွ ကမာၻ့တစ္လႊားရွိ ICT company မ်ားကို ASOCIO Outstanding ICT Company Award, ASOCIO Outstanding User Organisation Award နွင့္ ASOCIO Digital Government Award မ်ားကို ႏွစ္စဥ္ ခ်ီးျမွင့္လ်က္ရွိပါသည္။ ယခု ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ASOCIO ICT Education Award သည္ Myanmar ႏိုင္ငံအတြက္ ပထမဦးဆံုး ေပးအပ္ေသာဆုျဖစ္ပါသည္။
စက္တင္ဘာ ၁၀ရက္ေန့မွ ၁၃ရက္တြင္ Taipei International Convention Center(TICC) တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ WCIT Forum အခမ္းအနားတြင္ KMD institute မွ Senior Director ဦးဘိုဘိုလြင္ သည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ ျပီး ASOCIO ICT Education Award ကို ဦးစြာရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ KMD Institute အေနျဖင့္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ မွစတင္ ျဖတ္သန္းခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ကာလအတြင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ IT ပညာေရးတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုး IT ႏွင့္ Media နည္းပညာရပ္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာနည္းပညာမ်ား အသံုးျပဳ ၍ ေခတ္မွီတိုးတက္ေသာ လူ ့ေဘာင္ကို အက်ိဳးျပဳႏိုင္ရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္သင္ၾကား ပို ့ခ်ေန ေသာ ေအာင္ျမင္သည့္အဖြဲ ့အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေသာေျကာင့္ ASOCIO ၏ ICT Education Award ကို ရရွိႏိုင္ရန္ အတြက္ ICT Education Award တစ္ခုတည္းကိုသာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳျပီး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။